026-32215966
026-32215966
info@karenlc.com
info@karenlc.com
 

مجموعه Key Words for Fluency – Collocation Practice شامل سه کتاب برای سطوح متوسط رو به پایین، متوسط و متوسط رو به بالا می‌باشد. این کتاب‌ها برای تقویت کالوکیشن ها یا کلمات هم‌نشین که جزئی از دایره لغات زبان آموزان است، منتشرشده‌اند. استفاده از کالوکیشن ها باعث می‌شود مهارت‌های گفتاری و نوشتاری زبان آموزان حرفه‌ای‌تر و درعین‌حال به انگلیسی طبیعی نزدیک‌تر شوند.

هر یک از کتاب‌های مجموعه Key Words for Fluency – Collocation Practice شامل حدود 20 بخش می‌شود و هر بخش دربردارنده تعدادی درس در مورد یک موضوع است. دروس هر بخش دارای تعدادی اسم است که کلمات هم‌نشین آن‌ها به زبانی ساده نوشته‌شده‌اند. سپس تعدادی تمرین برای تسلط بیشتر زبان آموزان ارائه‌شده‌اند که پاسخ آن‌ها در انتهای کتاب موجود می‌باشد.