026-32215966
026-32215966
info@karenlc.com
info@karenlc.com

 ( کتابهای کمکی ) Extra-program Books

 

AEF-S01 , AEF-S02 , AEF-S03 , AEF-S04
دانلود کتاب های Tactics for Listening

مجموعه کتاب های Tactics for Listening یکی از بهترین و جذاب ترین کتاب هایی است که برای تقویت مهارت شنیداری منتشر شده است. این مجموعه دارای سه سطح Basic, Developing, Expanding می باشد که توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده و تاکید آن روی لهجه انگلیسی آمریکایی است.

هر کتاب از مجموعه Tactics for Listening دارای 24 درس است که هر درس به موضوعات روزمره ای مانند حمل و نقل، همسایه ها، مشاغل، سرگرمی ها، فیلم… می پردازد. در پایان کتاب دانش آموز هر سطح می توانید لغات مهم استفاده شده در کتاب را به تفکیک درس مشاهده کنید.

شما می توانید ویرایش سوم کتاب های دانش آموز به همراه فایل های صوتی آن، کتاب های تمرین (Worksheets) و کتاب های معلم هر سه سطح Basic, Developing, Expanding را از سایت دانلود کنید. 

 

 

Basic Tactics for Listening

 


 

 

 

Developing Tactics for Listening

 

 

 

Expanding Tactics for Listening