026-32215966
026-32215966
info@karenlc.com
info@karenlc.com
تمامی زبان آموزان به منابعی برای تمرین بیشتر نیاز دارند. سری کتاب گرامر این یوز همانطور که از نامشان پیداست برای تمرین بیشتر زبان آموزان و به صورت کاربردی طراحی شده اند و برای استفاده در کلاس درس و مطالعه شخصی بسیار عالی است. قریب به 30 سال است که مدرسین برجسته، استفاده از این سری کتاب را توصیه می کنند.
با سری کتاب این یوز یادگیری زبان ساده تر از همیشه شده و بهترین منابع یادگیری به سهولت هر چه بیشتر، در دسترس شماست. در ویرایش جدید با وجود به روزرسانی کتاب و مطالب آن از سادگی کتاب کم نشده، در صفحات فرد کتاب توضیحات و مطالب به زبانی بسیار ساده و قابل فهم بیان شده، در صفحات زوج کتاب، تمرینات زیادی برای اطمینان بیشتر زبان آموز ارائه شده و میزان یادگیری خود را به درستی بسنجد.