026-32215966
026-32215966
info@karenlc.com
info@karenlc.com
یکی دیگر از ویژگی های منحصر به فرد که برای رفاه حال زبان اموزان در نظر گرفته شده است ضبط جلسات می باشد. با این امکان زبان آموز می تواند فیلم هر جلسه ای را که نیاز به تکرار داشت و یا در آن جلسه غایب بود را بارها و بارها ببیند. فیلم جلسات تا  ده روز در پروفایل زبان آموزان می ماند و از این رو زبان آموز دیگر نگران مشکلات مختلفی مانند قطع شدن اینترنت زبان آموز، پایین بودن سرعت اینترنت، غیبت و ... که میتواند باعث شود تا جلسات خود را از دست بدهد، نخواهد بود.